Znacaj dizajna

Značaj dizajna za svako preduzeće(uspješno, ili ono koje želi da postane), ogleda se
u činjenici da se i organizaciona strukura čitavog preduzeća mora prilagoditi procesu
dizajniranja i strukturi proizvodnog programa. S druge straane, proces dizajniranja i

13

proizvodni program direktno su (ili bi bar tako trebalo da bude) uslovljeni tržištem i
potrebama potrošača.
Dobra organizacija dizajna u preduzeću omogućava:
• kontinurano i nesmetano dizajniranje novih i redizajniranje postojećih proizvoda.
• dizajniranje proizvoda koji će biti superiorniji i atraktivniji od konkurentskih ,
• stalan rast i razvoj kvaliteta proizvoda,
• organizovanu i kontinualnu saradnju sa drugim sektorima u preduzeću, posebno sa
sektorom marketinga i dr.
U svakom slučaju organizovanje dizajna, bez obzira koji sve faktori na njega utiču,
mora biti podređeno opštem cilju poslovanja – rastu profita, koji se ostvaruje povećanjem
obima prodaje i proizvodnje. Smatra se da je nivo organizovanosti sektora dizajan jedan od
ključnih faktora za postizanje osnovnog cilja preduzeća.
Takođe je veoma važno da između svih sektora u preduzeću postoji kvalitetna i dobra
saradanja (organizaciono-funkcionalne veze), koja se ogleda u stalnoj komunikaciji i pravo
vremenoj razmjeni informacija. Oragnizacionu strukturu preduzeća i odnose između
sektora neophodno je stalno unaprijeđivati i podizati na viši nivo. Kvalitetna interakcija
sektora dizajna sa ostalim sektorima također je veoma važna za realizaciju kvaliteniih,
konkuretnih, atraktivnih, efikasnih i optimalinih proizvodaa, time i čitavo poslovanje
preduzeća. Uslijed toga, sektor dizajna uspostavlja tijesne veze sa svim sektorima
preduzeća: marketinga, kvaliteta, tehničke pripreme, proizvodndje, istraživanja irazvoja,
finansija, pravnih, kadrovskih i opštih poslva i dr.
Najznačajniju i najčvršću vezu sektor dizajna ostvaruje s sektorom marketinga.
Informacije o potrebama, zahtjevima i željama potrošača, aktivnostima konkurencije,
specifičnostima pojedinih tržišta, neophodna su osnova za sve aktivnosti u sektoru dizajna.
Upravo je zadatak maarketinga da pruža sektoru dizajna sve inforamcije, s obzirom da
dizajenri nemaju direktan kontakt s tržištem i potrošačima. Osim marketinga, na sektor
dizajna snažan uticaj imaju i sektori kvaliteta, istraživanja i razvoja i tehničke pripreme.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *