Potrebe za organizobvanjem stručnog tima u sektoru dizajna

Najčešći oblik rada u sektoru dizajna je timski. Prednosti timskog rada u ovom
sektoru nesporno su potvrđene u praksi. Timovi po brojnosti članova mogu biti mali,
srednji i veliki. Sastav tima, njegova veličina i način organizovanja zavise u prvom redu od
obima i vrste aktivnosti, veličine preduzeća, strukture proizvodnog programa, složenosti
proizvoda koji se izrađuju, kao i načina organizovanja samog sektora dizajna u okviru
preduzeća.
Stručni tim dizajnera i saradnika čine svi oni koji rade na dizajniranju, istraživanju i
razvoju proizvoda. Organizovanju stručnog tima u sektoru dizajna mora se posvetiti mnogo
brige i pažnje jer upravo od njegovog sastava i organizovanosti zavisi raelizacija
najvažnijih poslovnih ciljeva u preduzeću.
1515
Za formiraje i organizovanje stručnog tima u sektoru dizajna odgovorni su generalni
menadžer (direktor) preduzeća i glavni manadžer skektora dizajna. Oni treba da
komponuju efikasan, stručan, iskusan, harmoničan i homogen tim u sektoru dizajna. To
nimalo nije lak zadatak. Prije svega treba pronaći kvalitetne i iskusne dizajnere kojih nema
dovoljno. Kad se takvi dizajneri pronađu i dovedu u preduzeće, slijedeći problem je da se
oni zadrže što duže u timu. Naime, fluktuacija kadrova je danas česta pojava, ali je naročito
izražena u sektoru dizajna. Dizajneri teško ostaju u istom preduzeću. Menadžeri imaju
težak zadatak da stvore tim koji će u istom sastavu raditi duži rok. To se znatno lakše
postiže u vodećim predauzećima (lideri), dok slabija preduzeća obično imaju nestabilan
sastav tima za dizajn.
Kada se (i ako se) formira stabilan dizajnerski tim, manadžeri dalje imaju veoma
složen zadatak da organizuju tim. Velika je vještina uskladiti, harmonizovati i usmjeravati
stvaralački rad u sektoru dizajna. Svaki pojedinac mora svoje navike, kvalitete i kreativnost
podrediti timskom radu i preduzeću u cjelini. Ako neko u tome ne uspijeva ili ne želi da se
prilagodi takvoj koncepciji, manadžer ga mora odstarniti iz tima pa makar to bio i vodeći
dizajner.
U stručnom timu moraju vladati harmonični i homogeni odnosi. Da bi se to postiglo,
menadžer mora koristiti odgovarajuće oragnizacione, psihološke i sociološke metode u
čemu mu pomažu odgovarajući stručni

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *