Pojam i struktura IRP

Integralni razvoj proizvoda (IRP) se u literaturi i praksi javlja pod raličitim nazivima:
Integralni razvoj proizvoda (Integrated Product Development),
Konkurentno inžinjerstvo (Concurrent Engineering),
Simultano inžinjerstvo (Simultaneous Engineering),
Konstruisanje za izvrsnost (Desing for eXcellence),
Timski razvoj proizvoda (Collaborative Product Development),
Brzi razvoj proizvoda (Rapid Product Development) i dr.
Integralni razvoj proizvoda u svojoj osnovi polazi od sagledavanja načina za reaizaciju
mogućnosti za ostvarenje i povećanje kompetitivnosti. Kompetitivnost poslovanja je osnovni
princip funkcionisanja uspješnih ekonomija i kompanija, a podrazumjeva načelo: prave stvari
raditi na pravi način i u pravo vrijeme. Način da se to postigne je promjena tehnologija razvoja
proizvoda.
Integralni razvoj proizvoda (IRP) se definiše kao sistemski prilaz razvoju proizvoda i, sa
njim, povezanim procesima, da bi se što potpunije odgovorilo na očekivanja korisnika preko
povezivanja timskih vrijednosti – kooperacije, povjerenja i podjele, te na toj osnovi oblikovanja
postupaka odlučivanja sa dugačkim periodima paralelnog rada sa stanovišta svih faza
životnog vijeka proizvoda, uz sinhronizovano izvođenje izmjena i postizanje konsenzusa.
Na osnovu ove definicije, mogu se identifikovati bitni aspekti IRP. To su:
a) Sistemski prilaz razvoju proizvoda. Ovim se podrazumjeva primjena principa, procesa i alata
sistemskog inženjerstva. To znači svestrano i cjelovito bavljenje razvojem proizvoda sa
stanovišta svih faza životnog vijeka proizvoda.
04
b) Orijentacija na korisnika. Ovaj aspekt se odniosi na zadovoljenje podrazumjevanih,
postavljenih, ali i latentnih (neočekivanih, atraktivnih) zahtjeva korisnika.
c) Primjena metoda i alata timskog (kooperativnog, kolaborativnog) rada podržanog računarom
(CSCW – Computer Support Cooperative Work) i kreativno rješavanje problema. Ovakav
prilaz je važan i neophodan iz razloga što zadaci razvoja proizvoda, po pravilu, nisu usko
stručni, a po potrebnom angažmanu prevazilaze moći pojedinca.
d) Supstitucija klasičnog sekvencijalnog (rednog) prilaza organizovanju razvoja proizvoda
paralelnim. Ovo je neminivno zbog potrebe skraćenja ciklusa razvoja proizvoda i njegove
pojave na tržištu u pravo vrijeme.
e) Primjena informacionih i komunikacionih tehnologija (PDT/PDM – Product data Tehnology /
Product data Management), koje omogućavaju timski rad u razvoju proizvoda na daljinu, a ne
samo rad “face to face”.
f) Primjena i integracija automatizovanih inženjerskih alata (CAx – Computer Aided…). na taj
način je IRP direktno vezan za CIM koncept poslovanja i na određani način predstavlja
njegovu operacionalizaciju.
Aspekti pod a, b, c i d direktno proizilaze iz date definicije, a aspekti pod e i f indirektno. U
svkom slučaju, na osnovu prethodnih analiza, može se zaključiti da je IRP struktuiran iz šest
osnovnih segmenata:
1. Primjena prilaza, metodologije i alata sistemskog inženjerstva (System Engineering) u
razvoju proizvoda operacionalizovanih u sistemskom konceptu proizvoda.
2. Korištenje humanih rsursa (znanje, sposobnost učenja, kreativno ponašanje), prije svega
metoda i tehnika dinamike i timskog rada podržanog računarom (CSCW – Computer Support
Cooperative Work).
3. Primjena informacionih i komunikacionih tehnologija, koje treba da omoguće:
Razmjenu, obradu, arhiviranje i ažuriranje podataka o proizvodima između hardverski i
softverski heterogenih komponenti,􀂃 Brzi prijenos velike količine podataka,
Korištenje razdjeljenih resursa,
Multimedijalne mogućnosti i
Primjenu Interneta / Interneta u poslovanju.
4. IRP servisi i alati, čija primjena osigurava povećanje kvaliteta proizvoda, snižavanje troškova
na nivou životnog vijeka i skraćenje perioda razvoja.
5. Organizacija i upravljanje IRP, što zahtjeva značajne promjene u organizaciji preduzeća, ali i
odgovarajući stepen razvijenosti okoline, da bi se efektivno i efikasno upravljalo virtualnim
timovima (PM – Project Menagement).
6. Automatizacija inženjerskih postupaka, čime se neposredno dovodi u vezu IRP sa CIM
(Computer Integrated Manufacturing) konceptom i korištenjem CAx (Computer Aided…) i
KIx (Knowledge Intelligence…) alata.